tel. kom. +48 537 944 445

Zakres Usług

Adwokat Edyta Świderska świadczy pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa.

Przedmiotem działalności kancelarii jest w szczególności prowadzenie spraw rodzinnych tj. spraw o rozwód oraz spraw często powiązanych z rozstaniem małżonków takich jak alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, a także podział majątku wspólnego po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Adwokat Edyta Świderska prowadzi także sprawy cywilne i gospodarcze, w tym sprawy związane z dochodzeniem roszczeń tj. postępowania o zapłatę, o odszkodowanie oraz inne mające najczęściej na celu wykonania zobowiązań, przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, najmu, przewozu, wykonania usługi. Oferowana pomoc prawna adwokata jest kompleksowa. Pomoc kancelarii obejmuje najczęściej reprezentację przed sądem począwszy od sporządzenia pozwu, dalszych pism procesowych, jak i obecności adwokata  na rozprawie, ale także pomoc na etapie przesądowym m.in. przy sporządzaniu pism upominawczych, wezwań do zapłaty, udziału w negocjacjach oraz w postępowaniu egzekucyjnym, mającym na celu wykonanie wyroku sądu.  Kancelaria reprezentuje nie tylko stronę powodową, ale również świadczy odpowiednio usługi na rzecz strony, wobec której dochodzona jest stosowna należność.

Kancelarii powierzane są nadto sprawy spadkowe tj. głównie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku, a także sprawy o, o uznanie za niegodnego dziedziczenia, czy stwierdzenie nieważności testamentu.

W ramach pomocy przedsiębiorcom kancelaria udziela pomocy w dziedzinie prawa handlowego, która obejmuje m.in. sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki zoo, spółki akcyjnej, a także pomoc w przeprowadzeniu procesu rejestracji spółek, stowarzyszeń, fundacji, a także likwidacji.

­Adwokat Edyta Świderska świadczy nadto usługi prawne w zakresie prawa pracy m.in. w sprawach o odszkodowanie, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, mobbingu, dyskryminacji oraz­ prawa administracyjnego.

 

W spektrum działania kancelarii znajduje się także prawo karne. Adwokat Edyta Świderska występuje w postępowaniu karnym jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, na wszystkich etapach tego postępowania tj. w postępowaniu przygotowawczym tj. przed Policją oraz Prokuraturą (pomoc prawna przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu), jak i sądowym. Kancelaria udziela także pomocy na etapie postępowania wykonawczego prowadząc m.in. sprawy o dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, a także w postępowaniu o wyrok łączny.

 

Przynależność do samorządu adwokackiego zobowiązuje adwokata nie tylko do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących, ale także zasad etyki wykonywania zawodu adwokata.
Świadcząc pomoc prawną adwokat zawsze respektuje tajemnicę adwokacką, zapewniając klientom bezwzględne bezpieczeństwo powierzonych informacji.