tel. kom. +48 537 944 445

Czy możliwa jest zmiana wysokości alimentów zasądzonych na dziecko?

Na wysokość alimentów, ustalanych przez sąd w wyroku w sprawie o alimenty lub w sprawie o rozwód, wpływ ma z jednej strony wysokość usprawiedliwionych potrzeb dziecka, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica. 

Zgodnie bowiem z treścią art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, określającego zakres i sposób wykonania obowiązku alimentacyjnego:

„§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

§ 3. Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

  1. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
  2. świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60 i 245);
  4.  świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579oraz z 2017 r. poz. 60).”

 

Ustawa nie przewiduje możliwości przewidywania na przyszłość wysokości koniecznych wydatków na dziecko, a alimenty ustalane są w odniesieniu do aktualnej sytuacji, która ma miejsce w momencie orzekania ich przez sąd.

 

W sytuacji, gdy alimenty zostały już zasądzone, a sytuacja uległa zmianie np., gdy wzrosły potrzeby dziecka, orzeczenie orzekające o obowiązku alimentacyjnym może zostać zmienione, a wysokość alimentów podwyższona. Podobnie, gdy możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego uległy zmniejszeniu, sąd może alimenty zmniejszyć. W myśl przepisu art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Postępowanie w zakresie zmiany wysokości ustalonego obowiązku alimentacyjnego inicjowane jest przez działającego w imieniu uprawnionego dziecka rodzica lub przez osobę, na której obowiązek alienacyjny ciąży.

 

Okoliczności, na które powołują się strony wszczynając postępowanie przed sądem należy wykazać. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek dowodowy celem dopuszczenia i przeprowadzenia go przez sad. Sad opiera bowiem swe rozstrzygnięcia na ocenie dowodów zgromadzonych w sprawie nie zaś na samych twierdzeniach stron wysłowionych w pismach.

 

Zmiana okoliczności faktycznych może prowadzić do:

  • podwyższenia wysokości zasądzonych alimentów;
  • obniżenia wysokości zasądzonych alimentów;
  • uchylenia obowiązku alimentacyjnego w całości.